Missie

VSO de Sprong is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Op VSO de Sprong is de relatie belangrijk. We hebben respect voor de ander en leren van elkaar. Wij stimuleren ontwikkeling waarbij wij aansluiten bij de individuele behoeften van de leerlingen. Samen stellen wij uitdagende en haalbare doelen. Wij bieden duidelijkheid en structuur. Je kunt hier zijn wie je bent en leren van je successen en fouten. In ons leren sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften en het kennisniveau van de leerlingen. In onze communicatie zijn wij transparant en oprecht, met zorg voor elkaar. Er is regelmatig en persoonlijk contact en wij gaan de dialoog aan om elkaar te begrijpen. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Wij geven en accepteren feedback.

 

Visie

Het onderwijs binnen de school is:

Leerlinggericht (we sluiten aan bij wat de leerling nodig heeft)
Opbrengstgericht (we meten en volgen de ontwikkeling in breed perspectief)
Samenwerkingsgericht (we werken samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen)

We zien het als onze opdracht om te streven naar een goede samenwerking met alle stakeholders in de maatschappij om zodoende zoveel als mogelijk drempels weg te nemen.

De school werkt samen met het behandelcentrum van Pluryn. Er wordt gewerkt vanuit “één jongere één plan”: onderwijs en zorg worden geïntegreerd aangeboden. Er wordt intensief samengewerkt en er vindt voortdurend afstemming plaats. De leerlingen hebben een schoolrooster waarbij behandeling kan vallen onder schooltijd.